อนุบาลเรวดีนนทบุรี

Go to content

Main menu

ในห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุร


ได้จัดแหล่้งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้แก่นักเรียน


แหล่งเรียนรู้ภายใน

1. ห้องศูนย์สื่อ โดยจัดกิจกรรมตามต่างๆ สำหรับเด็ก เพื่อให้เกิดทักษะ และพัฒนาการ การเรียนรู้ ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน


   


2. ห้องสมุด ประกอบด้วยหนังสือนิทานสำหรับเด็ก และตุ๊กตาหุ่นนิทานเพื่อให้เด็กๆเล่นบทบาทสมมุติ นอกจากนี้ยังมีเอกสารในค้นคว้าข้อมูลสำหรับครู

 


3. ห้องคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย และฝึกการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อฝึกประสาทสัมผัสด้านความสัมพันธ์  เช่น การเล่นเกมเสริมทักษะ และการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เมาส์ เป็นต้น 
Back to content | Back to main menu
Loading